Jeśli stosujesz szalunki do wykopów, możesz czuć się bezpiecznie podczas prac budowlanych, do których należą wykopy liniowe lub budowlane. Szalunków tych używa się również podczas zalewania stropów. Dzięki nim uzyskasz wymaganą poziomą konstrukcję elewacji. Zapobiegniesz też wylewaniu się betonu poza wymagany obszar. Szalunki przy tych czynnościach demontuje się, gdy strop już jest utwardzony i beton całkowicie suchy.

W jakich formach są deskowania stropowe?

Stropy na belkach stalowych oraz żelbetowe wykonuje się w formach drewnianych, metalowych lub z tworzyw sztucznych. Zwykle deskowania drewniane wykonuje się z drewna najłatwiej dostępnego, czyli sosnowego. Aby demontaż deskowania był w miarę łatwy i szybki,należy deski przed wylaniem na nie betonu, namoczyć obficie wodą, a także nasmarować specjalnymi preparatami tzw. antyadhezyjnymi. Dobrze, gdy użyte deski do deskowania będą w miarę gładkie.

Jakie fundamentowanie bezpiecznie przekaże obciążenia z konstrukcji na podłoże gruntowe?

Dużo tutaj zależy od stanu gruntu oraz jego rodzaju. W tym celu wykorzystać można fundamenty bezpośrednie lub pośrednie. Tych pierwszych można użyć, gdy obciążenie jest niewielkie, a drugich- gdy obciążenie będzie duże. Aby fundament poprawnie pracował, muszą być spełnione warunki tzw. stanu granicznego nośności. Do stanów granicznych zalicza się następujące: 1. utrata równowagi podłoża lub konstrukcji: 2. zbyt duże zniekształcenie podłoża lub jego zniszczenie: 3. spadek hydrauliczny, który jest spowodowany wodnym unoszeniem cząsteczek gruntu: 4.nadmierne odkształcenie konstrukcji bądź jej uszkodzenie lub zniszczenie: 5 utrata stabilności konstrukcji bądź podłoża np. pod wpływem ciśnienia wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi.

Dźwig na budowie

Jakie jest najważniejsze kryterium dla fundamentów bezpośrednich?

Dla tych fundamentów istotny jest najbardziej stan graniczny. Jeżeli nadziemną część budynku stanowi konstrukcja szkieletowa to fundamenty bezpośrednie można zaprojektować w postaci fundamentowych stóp. Przy gruntach o niskiej wytrzymałości i przy dużych obciążeniach warto użyć ławy szeregowe, które należy obciążyć rzędem słupów.
Wymiennie można zastosować ruszty fundamentowe, które stanowią zespół połączonych ze sobą ław fundamentowych. Jest jeszcze trzeci sposób, a mianowicie wykorzystanie do tego celu płyt fundamentowych, zwłaszcza w przypadku, gdy wykorzystujemy całą powierzchnię rzutu budynku.

Jakie fundamenty stosuje się w budownictwie przemysłowym i mostowym?

Przy takim rodzaju budownictwa należy zastosować masywne fundamenty. Muszą one być obciążone dużymi siłami, które działają dynamicznie. Można tez obciążyć fundamenty masywne siłami poziomymi. Fundamenty bezpośrednie można podzielić na odkształcalne oraz sztywne.

Co należy zrobić przed zaprojektowaniem i wykonaniem drogi?

Zanim zostanie zaprojektowana budowla drogowa ziemna, powinno być przeprowadzone badanie geotechniczne lub geologiczno inżynierskie gruntów, gdyż wymagane jest to przez Polską Normę i odrębne przepisy. Poza badaniami geotechnicznymi trzeba przeprowadzić badania specjalistyczne. Są one bowiem wymagane przy projektowaniu budowli ziemnej i konstrukcji nawierzchni, a także innych urządzeń technicznych posadowionych w pasie drogowym (badanie terenowe, analizy laboratoryjne i obciążenia próbne). Po tych czynnościach należy przeprowadzić obliczenia analityczne stanów granicznych. Służą do tego specjalne wzory matematyczno fizyczne. Takich analiz należy wymagać od projektanta, wykonującego projekt budowli drogowej.